Aktiviteter

I projektet genomförs kontinuerligt aktiviteter av olika slag som kommer att presenteras här allteftersom projektet fortskrider.

 

Date Action Organsiation Activity
2010-10 1.1 Biogas Syd Data collection has started.
2011-10 2.2 Lunds Uni Lunds University has started to set up the system to measure biogas potentials.
2010-10 to 2011-03 4.2 Malmö Several coordination meetings between City of Malmö, Biogas Syd and E.ON have been arranged to discuss the layout of 4.2.
2010-11 4.2 Malmö City of Malmö and Biogas Syd arranged test driving/sitting of biogas vehicles at a local SME conference in Malmö with about 300 participants as a mean to reach out to possible fleat owners
2010-11- ongoing 5.1 Trellborg Internal discussions are being held on where to locate the centre of excellence.
2010-12-08 2.3 SB3 Giving lectures for farmers/professionals about desired raw materials and bio fertilizer for planned biogas production, Knästorps Kvarn KWS, beet-grower, around 40 participants
2010-12 4.3 Malmö A Concept Plan for Public Outreach was produced, describing how the general outlines of the biogas campaign work in Malmö will be formed over the project period.
2010-12 3.1 E.ON Contact were taken with Volvo trucks as a deliverer of trucks and also with potential buyers.
2011-01 3.3 E.ON A first inventory of which technology is available on the market has started.
2011-01-26 3.3 E.ON An expert group meeting was held at Vaillant Denmark. At the visit different kinds of small scale applications for electricity and heat production were discussed.
2011-01 4.1 Malmö A first draft for a plan of activities to be undertaken in 4.1 has been produced.
2011-02 4.3 Malmö We have during early spring 2011 taken contact with several taxi companies in Malmö that do uses biogas in their vehicles to find ambassadors for reaching out to the citizens with practical biogas information and experience. Since the taxi companies themselves are fleet operators this action is also related to 4.2.
2011-02 1.3 Biogas Syd Stakeholders identified.
2011-02 1.5 Biogas Syd GIS-tool identified.
2011-02-15 2.3 SB3 Giving lectures for farmers/professionals about desired raw materials and bio fertilizer for planned biogas production, Sveriges sydligaste LRF S. Åby, 25 participants
2011-02-17 2.3 SB3 Giving lectures for farmers/professionals about desired raw materials and bio fertilizer for planned biogas production, Biogas Mittskåne Lyby, 35 participants
2011-02-22 3.1 E.ON Roundtable meeting with representatives from E.ON, Volvo Trucks, local Volvo representatives, transport companies and haulers participated in the meeting when Volvo described their new MDE vehicle. In total 32 persons participated at the meeting
2011-03 2.1 WSP Contact been tagen with inalizi WSP colleagues and a inalizingre has been sent out.
2011-03 3.2 E.ON At an information meeting for E.ON Gas’ executives, SSPA informed about how a future ship fleet could use liquid biogas/methane as a fuel.
2011-03 5.2 Trelleborg An architect has been contacted regarding the interior set up of the centre. Discussions with E.ON about a small scale biogas production model.
2011-03 5.3 Trelleborg The work with inalizing a plan for information material and education material has started.
2011-03-02 2.3 SB3 Giving lectures for farmers/professionals about desired raw materials and bio fertilizer for planned biogas production, Biogas Mittskåne Lyby, 35 participants Skytts Härads Försöks- och Växtskyddsring, 35 participants
2011-04- to 2011-08 1.1 Biogas Syd Datainsamling för tillgänglig biomassa är klar. Data har arbetas in i GIS-verktyg tillsammans med Lst Skåne. Intressenter för fortsatt arbete är identifierade
2011-04- to 2011-08 1.5 Biogas Syd GIS-verktyget identifierat och utvecklat tillsammans med Lst Skåne. Första versionen av GIS-verktyget publiceras september/oktober 2011.
2011-04 to 2011-08 2.1 WSP Etablerat kontakt med kollegor i Tyskland, Storbritannien och Polen. En intern arbetsgrupp ska upprättas.
2011-04 to 2011-08 2.2 Lund Lunds Universitet har utfört provrötning i mindre skala enligt plan. Syftet med testen är att se hur olika materialflöden kan mixas optimal.
2011-04 to 2011-08 2.3 SB3 SB3 har hållit fler föreläsningar för betodlare och andra målgrupper.
2011-04 to 2011-08 3.1 E.ON Sju gaslastbilar knutna till projektet BIOGASSYS levereras under oktober 2011.
2011-06-23 3.2 E.ON Möte med Stena Line för att diskutera framtida arbete.
2011-04 to 2011-08 3.3 E.ON Kontakter tagits med möjliga kunder av µCHP och gasdriven värmepumpar. En stor och en mindre gasdriven värmepump har beslutats om och installation pågår.
2011-04 to 2011-08 4.2 Malmö E.ON har intervjuat kunder vid gastankstationer för undersöka deras behov och förväntningar. Första versionen av undersökning är tyvärr ännu inte klar för presentation.
2011-04 to 2011-08 4.2 Malmö Biogas Syd har mött fem bilförsäljare och utbildat dem om biogasbilar. Utvärderingen visar på att det har varit mycket uppskattat och försäljarna önskar en uppföljning.
2011-05 4.3 Malmö Malmö Stad anordnade tillsammans med Biogas Syd biogas föreläsningar för 30 taxi chaufförer hos bolaget Taxi Kurir. Alla chaufförer, totalt 150, fick dekaler att sätta på sina bilar där det stod ”Fråga föraren varför vi helst kör på biogas – det kan du också göra!”. Dessa dekaler sattes på kofångaren på bilarna. Inuti bilarna finns informationsbroschyrer om biogas tillgängliga för kunderna.
2011-05 4.3 Malmö Tidigt i maj 2011 anordnades “Train of Ideas” på Malmö centralstation, ett mycket stort event. Flera hundra medborgare besökte utställningen och lärde sig mera om miljön och biogas, bland annat. Alla besökare hade möjlighet att anmäla sig till en gratis provkörning av en biogasbil, anordnad av en privat återförsäljare. I samband med detta event togs också en broschyr kallad ““Malmö älskar biogas” fram där biogas förklaras och klargjorde Malmös ambitioner angående biogas.
2011-08 4.3 Malmö Under den årliga Malmöfestivalen, i augusti 2011, anordnades provkörning av biogasbilar (kommunens) för medborgarna.
2011-06-30 5.3 Trelleborg En plan för utveckling av centrets informationsmaterial och utbildningsmaterial har tagits fram.
2011-09 to 2011-12 1.1 Biogas Syd Data har arbetas in i GIS-verktyg tillsammans med Lst Skåne. Data har publicerats på länsstyrelsens hemsida. Förstudien för indirekta miljöeffekter har påbörjats.
2011-11-22 1.1 Biogas Syd Första workshop i Helsingborg där GIS-verktyget presenteras för intressenter.
2011-11-25 1.1 Biogas Syd Andra workshop i Malmö där GIS-verktyget presenteras för intressenter.
2011-12-02 1.1 Biogas Syd Tredje workshop i Kristianstad där GIS-verktyget presenteras för intressenter.
2011-12-19 1.1 Biogas Syd Fjärde workshop i Malmö där GIS-verktyget presenteras för intressenter. Milstolpe uppnådd = 4 workshoppar.
2011-09 to 2011-12 1.2 Biogas Syd Planläggning för dokumenteringen pågår. Nyckelfrågor har identifierats och kommer att kommuniceras med berörda anläggningar.
2011-09 to 2011-12 1.3 Biogas Syd Förstudie för avsättningsmöjligheterna för biogas har påbörjats.
2011-09 to 2011-12 1.4 Biogas Syd Ett första utkast av biogasguiden finns färdigt men ska kompletteras med ytterligare information.
2011-09 to 2011-12 1.5 Biogas Syd Ett GIS-verktyg har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Verktyget kommer att publiceras under 2012, då mjukvaran behöver optimeras.
2011-09 to 2011-12 2.1 WSP En intern arbetsgrupp har upprättats. En workshop planeras i England, våren 2012.
2011-09 to 2011-12 2.2 Lunds Uni Lunds Universitet arbetar med tester av biogaspotential, förbehandling och samrötning.
2011-11 2.3 SB3 En hearing med 60 majsodlare hölls. 250 stycken var inbjudna. Ytterligare en hearing med 46 lantbrukare från 80 inbjudna större jordbruk. Resultatet från dessa hearingars är att 41 lantbrukare är beredda att skriva kontrakt på att odla 2 000 hektar råvara och använda 100 000 ton biogödsel.
2011-09 to 2011-12 3.1 E.ON Den första gaslastbilen är levererad. Ytterligare 10 stycken är beställda. Lokalisering av tankstation för flytande gas är bestämd till Volvo Truck Center i Malmö.
2011-09 to 2011-12 3.2 E.ON

Arbete med SWOT-analys för biogasfärjor pågår.

 

2011-09 to 2011-12 3.3 E.ON Den första gasdrivna värmepumpen har installerats och startats upp på Limhamns gamla brandstation. I Västra Hamnen pågår projektering för installation av en gasdriven värmepump och en microkraftvärme anläggning.
2011-09 to 2011-12 4.1 Malmö En plan för kommande arbete har tagits fram.
2011-09 to 2011-12 4.2 Malmö E.ON har färdigställt en studie på alla gastankstationer i Skåne som kommer att presenteras våren 2012. En kommunikations- och aktivitetsplan har tagits fram för 4.2. Biogas Syd har arbetat med kunskapsökning hos återförsäljare av gasbilar.
2011-09 to 2011-12 4.3 Malmö En kampanj för insamling av matavfall från Malmös hushåll ska samordnas med VA Syd. En budskapsplan för goda argument för biogas har tagits fram för Malmö Stad. Planen är av stor nytta för kommande biogaskampanjer.
2011-09 to 2011-12 5.1 Trelleborg Trelleborgs Kommun har anvisat en lokal till projektet i centrala Trelleborg. Denna kommer att renoveras och är preliminärt färdig att tillträda i mars månad 2012. Byggnaden innehåller utrymme för föreläsning/seminarium, kontor och kök samt utrymme för utställning i tre olika plan, totalt 470 kvadratmeter.
2011-09 to 2011-12 5.2 Trelleborg

Ett koncept för studiebesök och teknikbesök har arbetats fram i samråd med de ansvariga för de olika besöksmålen och övriga intressenter i projektet.

En arbetsgrupp för att arbeta fram utställningen i besökscentrat har utsetts.

2011-09 to 2011-12 5.3 Trelleborg En grafisk formgivare har anställts i kommunen som börjat planlägga arbetet med formgivning av informationsmaterial till projektet. En kommunikationsplan för utställningen har tagits fram. Produktionen av informationsfilm har påbörjats.
2012-01-2012-04 1.1 Biogas Syd Datainsamlingen har fortsatt för användning i både GIS-verktyget och beslutsfattarguide. Data behandlar avsättningsmöjligheter i form av bilflottor, gasanvändning i industrier, gasnät, etc. Förstudien som behandlar indirekta miljöeffekter från biogasproduktion har också fortsatt. Nästa steg är att utvärdera resultatet utifrån möjligheten att visualisera de indirekta miljöeffekterna.
2012-01-2012-04 1.2 Biogas Syd Nyckelfrågor att ställa har identifierats och ska kommuniceras till de utvalda anläggningarna.
2012-01-2012-04 1.3 Biogas Syd Avslutad. En undersökning för distributionsmöjligheter för biogas har gjorts. Undersökningen ger en överblick av möjliga tekniska lösningar och utvärdering av miljömässiga, ekonomiska och geografiska aspekter.
2012-01-2012-04 1.4 Biogas Syd Ett första utkast av biogasguiden är klart. Guiden kommer kontinuerligt uppdateras med relevant information.
2012-01-2012-04 1.5 Biogas Syd En första version av GIS-verktyget finns nu lanserat på Länsstyrelsen i Skånes hemsida. En andra version av verktyget håller på att utvecklas.
2012-03-20 2.1 WSP WSP Sverige har tillsammans med kollegor från WSP i Storbritannien, arrangerat en workshop vid WSP’s kontor i London. Workshopen behandlade erfarenhetsutbyte inom biogasområdet mellan de båda länderna.
2012-01-2012-04 2.2 Lund Lund University har fortsatt försaken att optimera substratmixen för maximal biogasproduktion. En enhet med 15 kanaler har installerats för att öka kapaciteten.
2012-01-2012-04 2.3 SB3, Stora Markie Kommunikationsaktiviteterna för att få ökad acceptans från lantbrukare har fungerat väl. 30 kontrakt har skrivits under med en sammanlagd area på 2 000 ha och spridning av 110 000 tons bio gödsel.
2012-01-2012-04 2.4 Biogas Syd Etableringen av demorutor för biogödsel har påbörjats.
2012-01-2012-04 3.1 E.ON Tre lastbilar är levererade till Carl F, Ekdahls och Kristianstad. Ytterligare åtta bilar är beställda. Lokalisering av tankstation är beslutad. Den kommer att ligga på Volvo Truck Center i Malmö. Beträffande gastraktorn fortsätter arbetet med att få relevanta tillstånd på plats.
2012-03-06 3.2 E.ON Fartygsseminarium, för gasdrift av färjor, hölls i Trelleborg där cirka 50 personer deltog.
2012-01-2012-04 3.3 E.ON Under perioden har två träffar med Malmö Stad, Stadsfastigheter samt Trelleborgs Kommun ägt rum. Förhoppningen är att beställning av antingen gasvärmepump eller mikrokraftvärmepump snart ska genomföras. I Smart House projektet i Västra Hamnen, Malmö, pågår projektering för installation av en gasdriven värmepump och en mikrokraftvärmeanläggning.
2012-01-2012-04 4.1 Malmö Studien för nya biogasapplikationer har påbörjats. En litteraturstudie kommer genomföras och intervjuer med nyckelpersoner inom området. Målgruppsanalys för workshops har påbörjats.
2012-01-2012-04 4.2 E.ON E.ONhar slutförtsin rapportom hur gas tankställen iSkåne används.
2012-03 4.2 Malmö, E.ON, Biogas Syd Med en gemensammonterbyggd av Malmö stad, BiogasSydoch E.ON deltog BIOGASSYS vid den årliga motormässan iMalmöi mars 2012.Informationsmaterial om projektet och biogasanvändning delades ut. Under mässan diskuterades biogasanvändning med ca 500 personer.
2012-01-2012-04 4.3 Malmö Kampanjen för ökad användning av biogas, i samband med insamling av matavfall till biogasproduktion, har påbörjats i Malmö. Kampanjen har samordnats mellan Malmö Stad E.ON, VA Syd och SYSAV, de största biogasaktörerna i Malmö. En intressant utveckling är att de lokala medierna oftare skriver om biogas i lokala tidningar. Vi har också arrangerat studieresor på området biogas för invånare i Malmö. Presentation har även hållits för 50 studenter från Malmö högskola om biogas.
2012-01-2012-04 5.1 Trelleborg Biogascentret kommer att etableras i en lokal i centrala Trelleborg. Renovering pågår. Centret kommer att öppnas och invigas den 28 september 2012. Byggnaden ska inrymma föreläsningar/seminarier, kontor och kök samt utrymme för utställning i tre olika plan, totalt 470 kvadratmeter.
2012-01-2012-04 5.2 Trelleborg Konceptet för studiebesök och teknikbesök sker i samarbete med den regionala organisationen Sustainable Business Hub i Skåne. Möjlighet till studiebesök har också lanserats i Polen och Storbritannien, vid projektaktiviteter i dessa länder.
2012-01-2012-04 5.2 Trelleborg En specialist har anlitats för att designa utställning i samverkan med arbetsgruppen för utställningen i centret.
2012-01-2012-04 5.3 Trelleborg

En grafisk formgivare planlägger arbetet med formgivning av informationsmaterial till projektet.

En kommunikationsplan för utställningen har tagits fram och bearbetas.

En informationsfilm har tagits fram och sprids via hemsidan och vid olika möten och events.

2012-05- 2012-09 1.1 Biogas Syd Insamlad data har använts i GIS-verktyget samt i investerings- och beslutsfattarguiden. En workshop ska hållas där modelleringen av de indirekta miljöeffekterna för att diskutera hur modelleringen bäst fortsätter.
2012-05- 2012-09 1.2 Biogas Syd Arbete fortgår med att ställa nyckelfrågor till utvalda anläggningar.
2012-05-2012-09 1.4 Biogas Syd Avslutad. Investerings- och beslutsfattarguiden är framtagen och klar. Guiden finns att ladda ner på BIOGASSYS hemsida.
2012-05-2012-09 1.5 Biogas Syd Avslutad. Länk till GIS-verktyget finns tillgängligt på BIOGASSYS hemsida (under nyhetsarkiv) och på Länsstyrelsen i Skåne läns hemsida (www.lansstyrelsen.se/skane/biogasverktyg)
2012-05-2012-09 2.1 WSP Planering för workshop i Finland.
2012-05-2012-09 2.2 Lunds Universitet Lund Universitet har utfört tester på nedbrytning av organiskt material i mindre skala. Lignocellulosa har förbehandlats med hämmande enzym för att se hur det påverkar nedbrytningen. Studiebesök har också genomförs vid försöksstationen Anneberg, som Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO, ca 25 besökare) och internationella besök i mindre grupper från Bolivia, Egypten, Indien and Tanzania.
2012-05-19 2.3 SB3, Stora Markie Föredrag för 90 stycken lantbruksledare från Danmark och Sverige om biogas och biogödsel.
2012-06-07 2.3 SB3, Stora Markie Presentation på samrådsmöte med markägare till gasledning vid Jordberga.
2012-07-05 2.3 SB3, Stora Markie Föredrag för LRF Vattenråd för 20 stycken om råvaror och biogödsel.
2012-08-16 2.3 SB3, Stora Markie Föredrag Anderslövs Byalag 50 stycken om  påverkan transporter av råvara och biogödsel.
2012-05-2012-09 2.3 SB3, Stora Markie Möten med ”inspektorsgruppen” för framtagning av skördemetoder – transport lagring/ensilering  – spridning av biogödsel.
2012-05-2012-09 2.4 Biogas Syd Genomgång av litteratur på biogödselområdet.
2012-05-2012-09 3.1 E.ON Fem lastbilar är levererade och ytterligare elva bilar är beställda. Lokalisering av tankstation är beslutad. Den kommer att ligga på Volvo Truck Center i Malmö. Provisorisk tankning kommer att vara placerad vid Nobelvägen tills tankstationen vid Truck Center är färdigställd.
2012-05-2012-09 3.1 Biogas Syd Biogas Syd har varit aktiv i dialogen med traktortillverkaren Valtra. Valtra kommer konvertera två stycken traktorer och har beslutat att tillverka en provserie med gastraktorer. En del av dessa kommer verka på den svenska marknaden.
2012-05-2012-09 3.3 E.ON Under perioden har offert på gasvärmepump tagits fram till Trelleborgshem och möte ska hållas i Trelleborg under oktober 2012 för att förhoppningsvis komma till beställning. I Smart House projektet i Västra Hamnen har gasdriven värmepump installerats
2012-05-2012-09 4.1 Biogas Syd Biogas Syd har tillsammans med E.ON skickat ut inbjudningar till kommande workshoppar om nya biogasapplikationer.
2012-05-2012-09 4.2 Malmö Stad Flera aktiviter har arrangerats under perioden: En informationsmonter vid God Morgon Lund, nådde ca 200 besökare. Biogas Syd deltog vid ett taxichaufförs hos Mercedes i Malmö. En presentation om BIOGASSYS hölls vid Skånes Energiting för ca 25 besökare. Information om och provkörningar av biogasbilar har genomförts i Dalby och Hässleholm. Vid en fordonsmässa anordnad av det kommunala bolaget VISAB i Malmö stad, anordnade E.ON och Malmö Stad en stor biogasmonter. Information om och provkörning av biogasbilar genomfördes av E.ON och Malmö Stad tillsammans med Volkswagen och Fiat. 42 provkörningar genomfördes. Informationsmaterial till de fyra målgrupperna taxibilar, kommunala fordonsflottor, tunga fordon och kommersiella fordonsflottor har producerats.
2012-05-2012-09 4.3 Malmö Stad Samarbetet med VA Syd knutet till insamling av matavfall för biogasproduktion i Malmö har intensifierats. I slutet på maj fick personal på VA Syd kundtjänst gå en biogaskurs anordnad av Malmö Stad. Under perioden har det varit mycket studiebesök, framför allt har det varit ett ökande intresse från Danmark. I juni kom 120 personer från Köpenhamns kommun, där biogas var en viktig del i besöket, där också 20 personer provkörde biogasbilar. Provkörningar av biogasbilar har erbjudits invånare i Malmö, även vid den årliga Malmö festivalen. Provkörning av biogasbilar erbjöds också vid två torgmöten i Husie, Malmö, där insamling av matavfall för biogasproduktion introducerades. Biogasbilen som visades och kunde provköras väckte intresse hos besökarna. 50 besökare kom på torgmötena och tio stycken provkörde biogasbilen.
2012-05-2012-09 5.1 Trelleborgs kommun Biogas Center of Excellence invigdes den 27 september för yrkesarbetande inom biogas. Den 28-29 september höll centret öppet hus för allmänheten. Efter invigningen har centret haft besök från flera olika intressenter, bla lärare i grundskolan i Trelleborg, sammanslutning av småföretagare från Trelleborg, beslutsfattare inom samhällsbyggnad och teknik i kommunen samt lärare vid polska lantbruksskolor. Ytterligare besök väntas från Polen och Ryssland.
2012-05-2012-09 5.2 Trelleborgs kommun Lansering av studiebesökskonceptet fortsätter och studiebesök genomförs. 10 informationstavlor med basinformation om biogasens kretslopp, substrat och användningsområden är framtagna. Arbetet med att ta fram mer utställningsmaterial pågår.
2012-05-2012-09 5.3 Trelleborgs kommun Fem stora vepor med text och bild som informerar om centret och om projektet har producerats. Arbetet med att ta fram informationsmaterial fortsätter.
2012-05-2012-09 5.4 Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun har fortsatt dialogen med E.ON och övriga projektpartners om hur seminarier och konferenser kan hållas vid eller i anslutning till biogascentret.
2012-10 1.1 Biogas Syd Datainsamling är avslutad.
2012-10- 2012-12 1.2 Biogas Syd Dokumentation av anläggningarna fortsätter.
2012-10-09 2.1 WSP WSP höll in workshop i Helsingfors, Finland, 9 oktober 2012. Deltagarna, 31 st, kom från olika delar i Finland och en från Norge.
2012-10- 2012-12 2.2 Lunds Universitet Forskning fortsatt.
2012-10- 2012-12 2.3 SB3, Stora Markie SB3 höll en presentation om Jordbergaanläggningen för en polsk delegation (34 deltagare) i Biogascentret, Trelleborg, i oktober. Ett odlarmöte hölls i centret i november. Kunskapsuppbyggnadför kontrakterade substrat-producenter och mottagare av biogödsel har fortsatt. Pilotstudier för alternative odling av substat när det inte odlas för matändamål har påbörjats.
2012-10- 2012-12 2.4 Biogas Syd Arbetat med rapport från litteraturstudien på området biogödsel.
2012-10- 2012-12 3.1 E.ON Nio lastbilar är levererade och ytterligare tio bilar är beställda. Lokalisering av tankstation är beslutad. Den kommer att ligga på Volvo Truck Center i Malmö. Provisorisk tankning av flytande metan har körts igång på Nobelvägen i Malmö.
2012-12-31 3.2 E.ON En summering av SWOT-analys för gasdrift av färjor har levererats.
2012-10- 2012-12 3.3 E.ON

Under perioden har offert på gasvärmepump tagits fram till Trelleborgshem. I Smart House projektet i Västra Hamnen har gasdriven värmepump installerats. http://www.hallbarheten.eon.se/#/

En hemmatankningsstation har installerats i husen i Västra Hamnen. Ännu en hemmatankningsstation är på gång till biogasanläggningen i Vrams Gunnarstorp.

2012-10- 2012-12 4.1 Biogas Syd, E.ON 2 workshops om nya teknologier för biogasanvänding har genomförts, med 80 respektive 10 deltagare.
2012-10- 2012-12 4.2 Biogas Syd, Malmö Stad Två stora kampanjer har planerats tillsammans med gasleverantörer och gasbilshandlare för våren 2013.
2012-10- 2012-12 4.3 Malmö Stad Samarbetet med VA Syd om kommunikationskampanj för matinsamling har fortsatt. En webannons om biogas i Malmö har producerats och lagts på www.miljofordon.se, som presenterar fordon med låg miljöpåverkan. Sidan har många besökare.
2012-10- 2012-12 5.1 Trelleborgs kommun Centret har besökts av polska och ryska grupper, lokala företagare, Rotary-grupper, lärare, elever och växtodlare. Under oktober månad besökte totalt 221 personer centret.
2012-10- 2012-12 5.2 Trelleborgs kommun Konceptet för studiebesök och teknikbesök har fortsatt lanseras i Skåne, Sverige och Europa till olika intressenter. Konceptet sprids även via intresseorganisationen Sustainable Business Hub där en inledande kontakt tagits avseende deras projekt Green Visits. Förfrågningar har kommit från Chile och Frankrike att få komma på besök i Skåne under 2013. Arbetet med utställningen har fortsatt. En modell över biogasanläggningen i Jordberga håller på att arbetas fram.
2012-10- 2012-12 5.3 Trelleborgs kommun En första del av informationsmaterial för studenter har tagits fram. Arbetet med informationsmaterial fortsätter.
2012-10- 2012-12 5.4 Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun har fortsatt dialogen med E.ON och övriga projektpartners om hur två större seminarier kan hållas.
2013-01- 2013-04 1.2 Biogas Syd Dokumentation av anläggningarna fortsätter.
2013-01- 2013-04 2.1 WSP Strukturering och utforming av upplägget av rapporten för goda exempel av biogas i Europa har genomförts.
2013-01- 2013-04 2.2 Lunds Universitet Rötningsförsök på flera olika substrat har genomförts.
2013-01- 2013-04 2.3 SB3, Stora Markie Dialog har hållits med lantbrukare om biogödselns möjligheter.
2013-01- 2013-04 2.4 Biogas Syd Fältstudien av biogödseln egenskaper har påbörjats. Ett utbildningsmaterial har tagits fram som behandlar miljöaspekten för biogödsel, effekten på jordens bördighet, ekonomiska aspekter och metodik för att maximera positiva effekter och minimera negativa miljökonsekvenser.
2013-01- 2013-04 3.1 E.ON Minst tio gasdrivna lastbilar verkar på marknaden i Skåne.
2013-01- 2013-04 4.1 Biogas Syd, E.ON Rapporten för nya användningsområden för biogas har färdigställts.
2013-04-12 4.2 Biogas Syd, Malmö Stad Ett seminarium om personbilar med gasdrift, arrangerades och 65 personer deltog. En mindre utställning med olika personbilar med gasdrift fanns på plats vid arrangemanget.
2013-01- 2013-04 4.2 Biogas Syd, Malmö Stad Under våren har Biogas Syd haft möten och workshops med fyra olika gasleverantörer för att intensifiera arbetet med att nå ut till ägare av fordonsflottor.
2013-01- 2013-04 4.3 Malmö Stad Kampanjen för insamling av matavfall till biogas gentemot Malmöbor har intensifierats. I februari startade kampanjen i ytterligare en stadsdel i Malmö där reklam har suttit på bussar och reklampelare samt information delgivits i lokala medier, på internet och skickats ut i foldrar. En utvärdering av denna kampanj har också genomförts.
2013-01- 2013-04 5.1 Trelleborgs kommun 196 besökare fördelat på 26 tillfällen har besökt centret under perioden.
2013-01- 2013-04 5.2 Trelleborgs kommun Alganläggningen i Smygehamn har fått flera besök under perioden. Arbetet med uppbyggnad av den permanenta utställningen pågår intensivt. En modell över biogasanläggningen i Jordberga håller på att arbetas fram.
2013-01- 2013-04 5.3 Trelleborgs kommun Text- och bildproduktion pågår och produktion av informationsmaterial fortsätter.
2013-01- 2013-04 5.4 Trelleborgs kommun Den första internationella konferensen inom ramen för projektet kommer att hållas i Ystad den 13-14 november.
2013-05- 2013-08 1.2 Biogas Syd Dokumentation av anläggningarna fortsätter.
2013-05- 2013-08 2.1 WSP Slutrapporten för goda exempel av biogas i Europa har levererats och finns på projektets hemsida att ladda ner.
2013-05- 2013-08 2.2 Lunds Universitet Rötningsförsök angående biogaspotentialer fortsätter och resultaten är goda.
2013-05- 2013-08 2.3 SB3, Stora Markie Föreläsning för studenter på Jordberga. Förevisning biogödselförsök på Jordberga.
2013-05- 2013-08 2.4 Biogas Syd Ett fältförsök med biogödsel där man jämför olika gödselstrategier med biogödsel och där man demonstrerar växtnäringseffekter jämfört med mineralgödsel har genomförts. En slutrapport har påbörjats.
2013-05- 2013-08 3.3 E.ON Ytterligare en tankstation för hemmatankning har installerats totalt två stycken.
2013-05- 2013-08 4.2 Biogas Syd, Malmö Stad E.ON har genomfört en marknadsundersökning vid gastankstationer under sommaren. E.ON och Malmö har konverat en Opel Ampera Electric till att kunna använda biogas och el.
2013-05- 2013-08 4.3 Malmö Stad Kampanjen för insamling av matavfall till biogas gentemot Malmöbor har fortsatt och en utvärdering av kampanjen har genomförts.
2013-05- 2013-08 5.1 Trelleborgs kommun 196 besökare fördelat på 26 tillfällen har besökt centret under perioden.
2013-05- 2013-08 5.2 Trelleborgs kommun Utställningen i biogascentret är färdigutvecklad samt färdigställd och invigs den 25 oktober.
2013-05- 2013-08 5.3 Trelleborgs kommun Sju informationsfoldrar om biogas har utvecklats och färdigställts. Utbildningsmaterialet om biogas för gymnasieskolan är färdigutvecklat och färdigställt. Ett utbildningsmaterial för allmänheten har också tagits fram.
2013-05- 2013-08 5.4 Trelleborgs kommun Den första internationella konferensen inom ramen för projektet kommer att hållas i Ystad den 13-14 november.
2013-09- 2013-12 1.2 Biogas Syd Nyckelfrågor har identifierats och kommunicerats med de flesta av anläggningarna.
2013-09- 2013-12 2.1 WSP Genomfört flera kommunikationsaktiviteter under perioden.
2013-09- 2013-12 2.2 Lunds Universitet Undersökt potentialen i park- och trädgårdsavfall och arbetat med förbehandling materialet.
2013-09- 2013-12 2.3 SB3, Stora Markie Haft informationsträffar och studiebesök.
2013-09- 2013-12 2.4 Biogas Syd Resultatet av fältförsöket visar på att biogödsel fungerar bra i praktiken. Läs mer i slutrapporten för 2.4.
2013-09- 2013-12 3.3 E.ON Genomfört kommunikationsaktiviteter under perioden.
2013-10-24 4.1 Biogas Syd, E.ON Den tredje och sista workshopen för att sprida information om teknologier och användningsområden för biogas hölls den 24 oktober.
2013-09 4.2 Biogas Syd, Malmö Stad Under två dagar i september erbjöds testkörning och information om biogasfordon på Ring Knutstorp.
2013-09- 2013-12 4.3 Malmö Stad Kampanjen för insamling av matavfall till biogas gentemot Malmöbor har fortsatt.
2013-09- 2013-12 5.1 Trelleborgs kommun 551 besökare har besökt centret under perioden.
2013-09- 2013-12 5.2 Trelleborgs kommun Den permanenta utställningen invigdes den 25 oktober. Hela utställningens textinnehåll finns på svenska, engelska och polska.
2013-09- 2013-12 5.4 Trelleborgs kommun Den första internationella konferensen inom ramen för projektet hölls i Ystad den 13-14 november. Mer finns att läsa under nyheter på hemsidan.
2014-01-2014-08 1.2 Biogas Syd Rapportskrivning om anläggningarna har påbörjats.
2014-01- 2014-08 2.1 WSP

En student har utfört merparten av sin magisteruppsats tillsammans med WSP och Trelleborgs kommun. En presentation av uppsatsen hölls den 9 juni i Trelleborg framför cirka 20 besökare från biogassektorn i Trelleborg och omgivning. Uppsatsen behandlade potentialen för biogas i Trelleborg och beräknade de mest miljöeffektiva användningarna av den potentiella biogasen.

WSP har varit med i utvecklingen av den nordliga hamn i Malmö där biogas är en av de viktigaste energifrågor.

WSP har tillsammans med Trelleborg kommun utarbetat ett projekt för att fortsätta utvecklingen av en biogasstrategi som bygger på det arbete som examensarbete student och andra insatsvaror.

2014-01- 2014-08 2.2 Lunds Universitet

Biogaspotentialen har utvärderats för ett urval av uppstartssubstrat. Vidare har den inledande planeringen av nya hydrolysmetoder för lignocellulosa genomförts.

Möte med professor Virendra Kumar Vijay, Indian Institute of Technology, New Delhi , Indien som hölls i Malmö för att diskutera möjliga samarbetsområden när det gäller biogasproduktion från bioavfall.

Arbete har inletts tillsammans med avfallsbolag beträffande omvandling av trädgårdsavfall till biogas och biogödsel.

2014-01- 2014-08 2.3 SB3 Jordbergaanläggningen har börjat leverera gas till nätet i Trelleborg kommun. Många inhemska och internationella besök har gjorts på biogasanläggningen. I genomsnitt fem besökande grupper varje vecka på Jordbergaanläggningen.

2014-01

2014-08

3.3 E.ON Arbetet fortsätter med att få gasvärmepumpsanläggningar på plats.

2014-01

2014-08

4.2 Biogas Syd, E.ON

En marknadsundersökning för gastankstationer har gjorts av EON.

E.ON har gjort en film för att öka kunskapen om biogas. https://www.youtube.com/watch?v=KRv3fprOsIM

En broschyr har producerats som beskriver biogas och öka kunskapen om biogas som fordonsbränsle.

E.ON har deltagit i flertalet event under perioden.

2014-01

2014-08

4.3 Malmö Stad

Biogaskampanjen har fortsatt. I februari 2014 fick kampanjen en nystart då ett nytt område (Rosengård) för insamling av matavfall för biogasproduktion introducerades. Reklamannonser sattes på stadsbussar, i tidsskrifter och tidningar. Samarbetet med kollektivtrafiken (Skånetrafiken) har fortsatt. I april introducerades ytterligare ett område för matinsamling (Kirseberg).

Under sommaren 2014 introducerades ännu ett område (Stadsdel Centrum) för insamling av matavfall. En presentation av biogaskampanjen i Malmö hölls på Green Week i Bryssel på seminariet “From dirty shores to green vehicles”. Den 10e juni hölls en presentation om Malmös biogasarbete på Skånes Energiting.

2014-01

2014-08

5.1 Trelleborg 741 besökare har besökt centret under perioden.

2014-01

2014-08

5.2 Trelleborg

Den permanenta pedagogiska utställningen har under rapportperioden besökts av 503 personer vid sammanlagt 27 guidade visningar. Målgrupper har varit en polsk delegation, företagare, förskollärare, skolklasser, beslutsfattare inom regionen, nätverk inom regionen som arbetar med hållbarhetsfrågor, folkhögskola, föreningar, pensionärsföreningar, gymnasieelever, en skånsk riksdagsledamot, organisationer för regional vattenförvaltning, naturskyddsföreningen, kommuninvånare m fl.

Skolledare i kommunen har bjudits in och fått information om konceptet med föreläsning, filmvisning, guidad visning av utställning samt studiebesök som vi kan erbjuda skolorna. Projektet har fått klartecken av skolledarna att sälja in konceptet till samtliga gymnasieklasser och högstadieklasser. Inbjudan har således gått ut till samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i kommunen.

Projektet har byggt upp ett nu väl inkört koncept som inkluderar studiebesök vid olika biogasanläggningar utifrån besökarnas önskemål. Flera studieturer har gjorts till anläggningarna i Smygehuk och i Jordberga.

2014-01

2014-08

5.3 Trelleborg

100 ex av studiematerialet till allmänheten och gymnasieklasser med rubriken ”Mat, klimat och biogas” har delats ut och fler ex har tryckts upp på svenska.

Instuderingsmaterial med lärarguide för gymnasieskolan som är direkt kopplat till utställningens innehåll har testats och utvärderats av en gymnasieklass. Materialet används fortlöpande av skolklasser och av deras lärare.

2014-01

2014-08

5.4 Trelleborg Biogassys deltog i juni i Green Week i Bryssel vid ett side event anordnat av Region Skåne. Konferensen hölls på Region Skånes Brysselkontor. WP 5-ledare föreläste om projektets innehåll för ett 30-tal deltagare.
2014-09 2014-12 1.2 Biogas Syd Ett utkast för utvärdering av biogasanläggningar finns.
2014-09 2014-12 2.1 WSP WSP har utfört en kostnadsnyttoanalys för bussdepåer angående förnybara bränslen, biogas inkluderat, för att ge beslutsunderlag för kommuner och andra offentliga instanser beträffande val av bränsle.
2014-09 20014-12 2.2 Lunds Universitet Arbetet beträffande trädgårdsavfall fortsätter liksom studier av biogaspotentialen från livsmedelsprocesser.
2014-09 2014-12 2.3 SB3

Jordbergaanläggningen öppnade den 7 september och är i drift. Mellangrödor, som man gjort test med, har skördats.

Ett antal av marknadsföringsaktiviteter har genomförts. Den tredje oktober genomfördes en fältvandring på Kroneslätts testområde och fjärde november hölls en föreläsning på Centrala Gymnasieskolan i Trelleborg. Den 26 november hölls ett seminarie på SLU Alnarp. Det har varit ett antal studiebesök från lokala grupper men också från professionella nationella och internationella grupper, t. ex. lärare från Tyskland, Frankrike och Portugal.

2014-09 2014-12 4.2 E.ON, Biogas Syd

I samband med öppningen av Jordbergaanläggningen den 7 september arrangerade Trelleborgs kommun en miljödag med uppskattningsvis nära 1000 besökare. Den 8 september hölls ett seminarium om biogas som E.ON deltog i, där 150 utvalda besökare deltog i seminariet och studieturen. Även bussturer till andra biogasanläggningar arrangerades.

Den fjärde november hölls ett event för en biogasdriven Volkswagen Golf där E.ON deltog och erbjöd provkörning av biogasbilar. 30 personer provkörde biogasbilar under eventet.

2014-09 2014-12 4.3 Malmö Stad Biogaskampanjen för invånare i Malmö har fortsatt. Finalen för kampanjen har planerats och de avslutande aktiviteterna kommer att utföras under 2015.
2014-09 2014-12 5.1 Trelleborg Stad 493 besökare till centret registrerades under rapportperioden. Sju gymnasieklasser och en grundskola har fått utbildning i centret.
2014-09 2014-12 5.2 Trelleborg Stad

Den permanenta pedagogiska utställningen har under rapportperioden besökts av 425 personer vid sammanlagt 16 guidade visningar. Målgrupper har varit pensionärsföreningar, gymnasieelever, företag, organisationer för regional vattenförvaltning m fl.

Projektet har byggt upp ett nu väl inkört koncept som inkluderar studiebesök vid olika biogasanläggningar utifrån besökarnas önskemål. Flera studieturer har gjorts till anläggningarna i Smygehuk och i Jordberga.

2014-09 2014-12 3.3 EON Tre gasdrivna gasvärmepumpar har beställts av kund under perioden.

2015-01

2015-04

1.2 Biogas Syd En första version av rapporten är klar.

2015-01

2015-04

2.1 WSP WSP har arbetat vidare med utvecklingen av norra hamnen i Malmö där biogas är en viktig del. Flera möten med centrala aktörer har genomförts.

2015-01

2015-04

2.2 Lunds Universitet Arbetet beträffande att göra biogas av trädgårdsavfall har avslutats. Vidare studier av hur bäst processa lignocellulosa har genomförts.

2015-01

2015-04

2.3 SB3 Studiebesöken kommer i en jämn ström till Jordbergaanläggningen. I samband med avslutningskonferensen anordnades också studiebesök på Jordberga.

2015-01

2015-04

3.3 E.ON Totalt är fyra gasvärmepumpar installerade. Arbete med en mobil gastankstation påbörjas.

2015-01

2015-04

4.2 E.ON, Biogas Syd Under slutkonferensen den 21-22 april erbjöds testkörning av biogasbilar. 25 personer provkörde.

2015-01

2015-04

4.3 Malmö Stad

Biogaskampanjen för invånare i Malmö har fortsatt. Finalen för kampanjen för BIOGASSYS var den 9-22 mars.

En student från SLU har engagerats för att utvärdera kampanjen.

2015-01

2015-04

5.1 Trelleborg Stad 320 besökare till centret registrerades under rapportperioden. Centret besöktes av 35 deltagare på slutkonferensen. Cirka 4000 personer har besökt centret sedan det öppnade hösten 2012.

2015-01

2015-04

5.2 Trelleborg Stad Den permanenta pedagogiska utställningen har under rapportperioden besökts av 153 personer vid sammanlagt 6 guidade visningar

2015-01

2015-04

5.4 Trelleborg Stad Slutkonferens hölls den 21-22 april i Malmö och med studiebesökstur i Malmö och i Trelleborg. Konferensen lockade cirka 120 deltagare varav cirka hälften valde att även delta under dag 2 då studietur arrangerades till projektets olika objekt i Malmö och Trelleborg. En grupp på 35 personer valde att besöka biogascentret.

 

Senast uppdaterad: