Framtidens energiproduktion redan idag

I Jordberga nordost om Trelleborg ligger Sveriges största rötningsanläggning för produktion av biogas. Här tas 110 000 ton grönmassa från jordbruket i närområdet om hand och blir till biogas som används bland annat av Skånetrafikens bussar. Dessutom kan 150 000 ton högvärdigt biogödsel återföras till jordbruket varje år.

Det fina med den här anläggningen är att vi i stor skala kan ta tillvara restprodukter som uppstår i jordbruket och återföra såväl bioenergi som biogödsel – och samtidigt bidra till att minska utsläppet av kväve och växthusgaser i vatten och luft, säger Torgil Johansson, ordförande för Skånska Biobränslebolaget, som är en av delägarna i Jordberga Biogas.

Jordberga är inte bara Sveriges största biogasanläggning utan också den första som levererar uppgraderad biogas från jordbruket rakt in i det svenska gasstamnätet via en 19 kilometer lång pipeline. Därmed kan lokalt producerad biogas komma till nytta exempelvis för att driva bussar i den skånska lokaltrafiken – men även till andra användare av biogas. Som exempelvis de 50 000 bilister som idag kör på gas.

Outnyttjad potential

– Det är en satsning som har gjorts med utgångspunkt i att det finns en stor outnyttjad potential av restprodukter från lantbruket som inte används samtidigt som vi behöver öka produktionen av förnybar energi och biogödsel för att vi ska kunna fasa ut fossila råvaror, säger Torgil Johansson.

– Dessutom kan vi med den här typen av teknikutveckling skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden. Vi är i dag fyra anställda på Jordberga – men vi skapar sysselsättning åt tio gånger så många i närområdet.

Bakom Jordberga står Biobränslebolaget, som bildats av ett antal skånska gårdar, tillsammans med Swedish Biogas International, E.ON och Nordic Sugar. Anläggningen har gått i drygt två år och sattes i full drift i april 2014.

– Mycket utveckling har skett längs vägen, men i dag kör vi processen dygnet om 365 dagar om året och det fungerar fantastiskt bra, säger Torgil Johansson. Dels för att vi har med oss en gedigen kompetens från lantbruket i bolaget, dels för att vi i samarbetet med de övriga aktörerna och via projekt som BIOGASSYS har lyckats sammanföra kompetenser från olika områden på ett mycket lyckat sätt. Vi har lärt av varandra, helt enkelt.

Storskalig drift

Det är en imponerande anläggning som reser sig mitt på slätten i anslutning till det gamla sockerbruket i Jordberga. Här finns fyra plansilos som rymmer 80 000 ton grönmassa – det motsvarar nästan ett års förbrukning – plus stora silos för överblivet spannmål. I tre parallella linjer kan grönmassan sedan rötas i två steg innan gasen tas om hand och uppgraderas. Restmassan lagras sedan i fem stora biogödsellager om vardera närmare 5 000 kubikmeter.

– Vi valde att satsa på en storskalig process, helt enkelt för att det är nödvändigt om det ska gå att få ekonomi i anläggningen, säger Torgil Johansson. Samtidigt var det förstås en utmaning, eftersom det inte finns något liknande i samma skala i Sverige.

I dag produceras 110 GWh biogas per år. Det motsvarar mer än 11 miljoner liter bensin. Samtidigt kan 150 000 ton högvärdigt biogödsel återföras till skånska jordar.

Testar mellangrödor

Råvaran utgörs i huvudsak av restprodukter från jordbruket. Det kan handla om betblast och skadade betor eller majs och säd som inte håller måttet för att säljas.

– Men vi testar också att tillsammans med SLU i Alnarp att använda mellangrödor som biogassubstrat, berättar Torgil Johansson. Det innebär att vi sår exempelvis oljerättika eller vitsenap på jorden direkt efter ordinarie skörd, alltså under den period när jorden annars hade legat svart. Därmed kan vi fånga upp kväve och metan som i stället för att komma ut i vatten och luft kan användas i produktionen av biogödsel och biogas.

Stort intresse

Totalt bidrar produktionen vid biogasanläggningen i Jordberga till en koldioxidreduktion på motsvarande 30 000 ton per år. Det är lika mycket som hela Trelleborgs kommun ska spara in fram till 2020.

– Men vi hoppas framöver kunna ta ett steg till genom att ta tillvara koldioxiden från processen och återföra den i exempelvis tomatodlingar. Samtidigt finns stora möjligheter att bygga ut processen så att vi kan ta emot fler typer av biomassa i framtiden, säger Torgil Johansson, som i princip varje vecka tar emot studiebesök på anläggningen i Jordberga.

– Intresset är stort och vi vill gärna visa för fler att det här är ett koncept som fungerar även i stor skala. Därför satsar vi mycket på utbildning och kunskapsspridning – här kan ju alla se att det verkligen fungerar. Det som saknas nu är konkreta och långsiktiga mål och förutsägbara regler och villkor från statens sida, så att vi kan fortsätta utveckla biogasen som energikälla och som del i ett större hållbart kretslopp. Tekniken och kompetensen finns och kan vi få till exempelvis skattebfrielse för ett antal år framöver samt någon form av investeringsbidrag för den här typen av anläggningar kan biogasen bli en viktig del av lösningen på de utmaningar vi står inför på miljö- och klimatområdet.

 

Visste du att …

…Biobränslebolaget, som är en av delägarna till Jordberga Biogas, bildades för tio år sedan av ett antal skånska gårdar? I bolaget ingår Jordberga, Näsbyholm, Skabersjö och Stora Markie samt Södra Åby lokalförening och Groba Systems.

… man genom att odla mellangrödor som oljerättika, vitsenap, honungsört, bovete, grönråg, havre och hampa kraftigt kan öka mängden biogassubstrat genom att använda mark som annars hade stått obrukad?

200 miljoner kronor har hittills investerats i biogasanläggningen på Jordberga. Anläggningen ägs av Swedish Biogas International, E.ON, Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar