Utblick: Biogas på gång – men tar olika vägar

DEN SVENSKA BIOGASMARKNADEN har vuxit snabbt de senaste 10-15 åren – och fortsätter växa. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige väl till när det gäller teknikutveckling och lösningar för att producera biogas på ett smart och hållbart sätt. Framförallt genom att fokusera på att använda avfall och restprodukter för att utvinna energi i stället för energigröda. Därmed kan värdefull jordbruksmark användas för att producera livsmedel, inte energi.

När det gäller gasanvändning i stort ligger dock Sverige knappast i framkant. I stora delar av Europa sker mycket av uppvärmningen av fastigheter med olika gaslösningar, men då oftast baserad på förbränning av fossil gas. Däremot är Sverige långt framme när det gäller rening av biogas till fordonskvalitet och utbyggnaden av tankstationer för gas.

Konsultbolaget WSP har, som en del av BIOGASSYS-projektet, gjort en kartläggning av biogasens roll i ett antal europeiska länder.

– Vi tittade bland annat på England, Tyskland och Finland, säger Charlotte Hauksson, miljökonsult på WSP. Vi kunde notera att man hade valt olika vägar, beroende på de förutsättningar och behov som finns i respektive land.

I ENGLAND FINNS ett väl utbyggt gasnät, men ytterst lite biogas som pumpas in i nätet.

– I Finland finns ett stort intresse för grönt producerad energi, framförallt med inriktning på elproduktion med höga ”feed-in-tariffer” för grön el, säger Stefan Dahlgren, enhetschef för affärsområdet gas på WSP. Men det finns också ett intresse för biogas för fordonsdrift, men än så länge saknas ett utbyggt nät av tankstationer.

I Tyskland har man satsat på elproduktion från biogas och infört kraftiga styrmedel för leveranser av grön el till elnätet.

– En viktig förklaring till att länder som Tyskland, och även Danmark, satsar på elproduktion av biogas är ju att de inte har vattenkraftsel – och då blir det mer intressant att använda biogas inom det området, säger Stefan Dahlgren.

EN ASPEKT SOM OFTA tappas bort i diskussionen är att biogasproduktionen genererar så mycket mer nytta än enbart biogas.

– Genom att producera biogas på det sätt vi gör i Sverige blir ju avfallet en resurs som vi kan ta till vara – och i slutändan får vi inte bara biogas utan även biogödsel, säger Charlotte Hauksson.

Den stora utmaningen för Sverige och andra länder är, menar Stefan Dahlgren och Charlotte Hauksson, att skapa långsiktiga spelregler som gynnar utveckling, produktion och användning av förnybar energi.

– Ska vi lyckas ställa om till förnybar energi så måste vi på något sätt gynna dem i förhållande till fossil energi, så är det bara.

Publicerad:

Skriv en kommentar