Nyheter

Utblick: Biogas på gång – men tar olika vägar

DEN SVENSKA BIOGASMARKNADEN har vuxit snabbt de senaste 10-15 åren – och fortsätter växa. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige väl till när det gäller teknikutveckling och lösningar för att producera biogas på ett smart och hållbart sätt. Framförallt genom att fokusera på att använda avfall och restprodukter för att utvinna energi i stället för energigröda. Därmed kan värdefull jordbruksmark användas för att producera livsmedel, inte energi.

Enkla vardagsrutiner ger gas i tanken


Vi blir allt bättre på att ta till vara vårt matavfall. I kommuner som Malmö och Burlöv källsorterades 2014 drygt 36 procent av allt matavfall. Och av de 33 000 ton mat som samlades in producerades stora mängder miljövänlig biogas som användes för att driva Malmös gröna stadsbussar.

50 000 bilar och drygt 150 tankställen


Allt fler kör gasbilar – och biogas utgör en allt större del av det vi tankar i våra bilar. I dag finns omkring 50 000 gasbilar i Sverige och ungefär 60 procent av den gas som används är klimatvänlig biogas.

Tanka gas hemma

En av de mest uppskattade lösningarna i Hållbarhetshuset i Västra hamnen är möjligheten att ladda/tanka bilen direkt utanför porten. Laddstolpar för elbilar finns i flera av lägenheterna – men det går också att tanka biogas runt husknuten för en familj som kör biogasbil.

– men behöver långsiktigt regelverk

Omkring 50 000 personbilar körs i dag på naturgas/biogas och i kollektivtrafiken går drygt 2 000 bussar på gas. Men när det gäller gastraktorer finns bara en handfull i drift – trots att biogas har stora fördelar jämfört med exempelvis diesel när det gäller traktorer som körs i jordbruket, i kommunala verksamheter och inom byggindustrin.

Framtidens energiproduktion redan idag

I Jordberga nordost om Trelleborg ligger Sveriges största rötningsanläggning för produktion av biogas. Här tas 110 000 ton grönmassa från jordbruket i närområdet om hand och blir till biogas som används bland annat av Skånetrafikens bussar. Dessutom kan 150 000 ton högvärdigt biogödsel återföras till jordbruket varje år.

Bioraffinaderiet – en framtida guldgruva

– Vi måste se avfall och restprodukter som en resurs, inte som ett problem. Genom att utveckla nya processer för att ta till vara biomassa från lantbruk, skogsbruk, hushåll och industrier kan vi producera stora mängder förnybar energi – men också utvinna allt från högvärdigt biogödsel till värdefulla kemikalier.

Ett kunskapsnav för hållbar energi

Trelleborgs biogascenter har blivit ett nav för hållbar energi i Skåne. Här arrangeras föreläsningar, utbildningar och konferenser om biogas ur olika aspekter och från centret utgår studieresor till olika skånska biogasanläggningar.

7 snabba om biogas

Varför biogas? Hur ska vi ställa om från fossilt till förnybart? Och vilken roll kan biogas spelar i dagens och morgondagens hållbara energisystem?

Läs om resultaten från BIOGASSYS

I omställningen från fossilt till förnybart är biogasen en viktig del av lösningen. Biogasen görs lokalt och tar inte slut. Råvaran finns här och nu och förnyas hela tiden. MED MÅLET ATT UPPMUNTRA beslutsfattare, entreprenörer och andra intressenter inom EU att öka produktionen och användningen av biogas har BIOGASSYS demonstrerat ett hållbart biogassystem och visat på lösningar och metoder för att övervinna kritiska steg i biogasens livscykel.