Läs om resultaten från BIOGASSYS

I omställningen från fossilt till förnybart är biogasen en viktig del av lösningen. Biogasen görs lokalt och tar inte slut. Råvaran finns här och nu och förnyas hela tiden. MED MÅLET ATT UPPMUNTRA beslutsfattare, entreprenörer och andra intressenter inom EU att öka produktionen och användningen av biogas har BIOGASSYS demonstrerat ett hållbart biogassystem och visat på lösningar och metoder för att övervinna kritiska steg i biogasens livscykel.

bilaga_thumbs

 

DEN ÄR INTE BARA en viktig del av vårt framtida energisystem – biogasen är också en betydelsefull del av vår vardag.

Det rullar i dag drygt 50 000 gasfordon på våra vägar och det blir allt tätare mellan tankställena. Det produceras totalt motsvarande 1,7 TWh biogas vid landets 275 biogasanläggningar. Och det pågår ett antal spännande projekt med nya användningsområden för klimatsmart och miljövänlig biogas.

I omställningen från fossilt till förnybart är biogasen en viktig del av lösningen. Biogasen görs lokalt och tar inte slut. Råvaran finns här och nu och förnyas hela tiden. Därmed kan vi genom att satsa på produktion av biogas bidra till att minska vårt beroende av importerade fossila bränslen – samtidigt som vi styr över till mer miljövänliga och klimatsmarta energilösningar.

VI LEVER I EN OROLIG värd med ett fortsatt stort beroende av importerade fossila bränslen. Biogasen görs lokalt och tar inte slut – råvaran finns här och nu och förnyas hela tiden. Därmed kan vi bli mindre beroende av vår omvärld och samtidigt ta viktiga steg för att nå uppsatta klimatmål.

Det finns med andra ord all anledning att ta till vara den stora potential som en produktion av biogas innebär. Inte bara för att vi därmed kan producera stora mängder förnybar energi som behövs i utfasningen av fossila bränslen – utan också för att en stark inhemsk biogasproduktion ger så mycket mer.

Genom att producera biogas av matavfall, gödsel och restprodukter kan vi minska mängden avfall, reducera transportbehovet, minska utsläppen av allt från växthusgaser till partiklar och kväve samt, inte minst viktigt, bygga upp en kompetens som i sig kan vara en viktig exportvara.

FÖR ATT VI SKA KUNNA ta till vara den potential som finns i biogasproduktionen gäller det dock att vi får till långsiktiga, stabila och förutsägbara spelregler när det gäller förnybar energi. Med långsiktighet och en uppgradering av stödet till ren förnybar energi i förhållande till smutsig fossil energi kommer att vi att få se många fler anläggningar som den i Jordberga i Skåne – Sveriges största biogasanläggning med koppling rakt ut på det svenska gasnätet.

Den här tidningen bygger på resultatet av EU-projektet BIOGASSYS, där olika aspekter av en svensk biogasproduktion och storskalig användning av biogas har belysts utifrån ett antal olika utgångspunkter.

MED MÅLET ATT UPPMUNTRA beslutsfattare, entreprenörer och andra intressenter inom EU att öka produktionen och användningen av biogas ska projektet demonstrera ett hållbart biogassystem och erbjuda lösningar och metoder för att övervinna kritiska steg i biogasens livscykel

Per-Johan Wijk, Biogas Syd, projektledare BIOGASSYS

Ladda hem som PDF

Publicerad:

Skriv en kommentar